0603514738

Tariewe

Tariewe vir Akkommodasie & Kampering

Kinders onder 3 Gratis

Huisies

 • R 430 per nag – 2 persone
 • Maks: 4 persone wat 2x 3/4 beddens wil deel (Selfsorg)
 • Deel Ablusie

Woonwa & Tente

 • R350 per nag – 4 persone
 • R50 per nag p/p ekstra
 • (Maks: 6 persone/staanplek)
 • R30 per ekstra voertuig
 • Maksimum een ekstra tent

Boskamp & Raasblaar Kamp

 • R350 per nag – 4 Persone
 • R50 per nag per persoon ekstra
 • Maksimum 10 staanplekke
 • Hele kamp:R4350.00 (Gewone naweek), R6480.00 (4 nagte langnaweek)

Terras by Huisie No. 3

 • R350 per nag 4 persone
 • R50 per nag p/p ekstra
 • (Maks: 6 Persone
 • Bespreek saam Huisie vir Ouma en Oupa
 • Huisie R 430 per nag – 2 persone

Lapa

 • R 1400 per dag – 20 persone
 • R 50 per persoon ekstra

Terrein

R20 000 per gewone naweek, Lang naweke onderhandelbaar

Wildkamp (Geen Krag)

 • R 300 vir 4 persone Maks 6 Persone of
 • R 3600/ Naweek R50 p/p ekstra
 • Slegs 6 staanplekke en slegs groepe

Pensionarisse

 • R240.00 vir 2 persone (R120p/p)
 • Week staan tarief R800 (2 persone Ma- Vr)
 • Paas naweek en december uitgesluit
 • Maand tarief R3000 (2 persone, 1 woonwa, 1 staanplek) vir verskil kontak ons gerus vir kwotasie

Groepe en Klubs

Meer as 10 kontak ons vir ‘n kwotasie

Bos Troue Akkomodasie

Dag Besoekers

 • R60 p/p
 • Kinders onder 3 Gratis
 • Dag Besoekers welkom tot 18:00

Termes en Gelde

 • Geen terugbetaling op akkomodasie nie.
 • Rapporteer asseblief enige foute of tekortkominge by die kantoor.
 • Die bestuur hou die reg voor om pryse sonder enige kennisgewing te verander
 • Aankomstyd – 13:00
 • Vertrek tyd – 10:00
 • Geen terugbetaling indien kanselasie binne 14 dae voor bespreking gedoen word
 • Moet dus voor 14 dae kanseleer vir terugbetaling